Betalingsvoorwaarden en reglement


Reglement Bekkentherapie.com
Algemeen:

1. Dit reglement kan door iedere cliënt geraadpleegd worden via internet of bij aanvang van de fysiotherapie
    overhandigd worden. Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaand reglement.
    Dit reglement is van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent.
2. Deelname aan activiteiten in de praktijk geschied op eigen risico.
3. U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut.
    Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.
    De praktijk draagt geen verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor (bekken)fysiotherapie.
    De praktijk heeft afspraken met diverse zorgverzekeraars. Indien uw zorgverzekeraar (gedeeltelijk)
    niet vergoedt dan kunt u onze tarievenlijst op internet of de wachtkamer raadplegen.
4. Omwille van uw eigen en andermans hygiëne is het verplicht altijd een (groot) handdoek mee te nemen.
5. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen m.b.t.:
    - Kwaliteit dienstverlening: de bekkentherapeut is ingeschreven in ;het centraal kwaliteitsregister Fysiotherapie en het BIG-register.
    - Klachten: de praktijk beschikt ;over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen van uw (bekken)fysiotherapeut.
    - Privacy: geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd m.b.t. de wettelijke
    verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens.
6. Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak zo spoedig (uiterlijk 24 uur voor de behandeltijd) mogelijk
    af te zeggen.
    In geval van ziekte kunt u tot 8.30 uur op dag van behandeling afzeggen, op het volgende telefoonnummer:06 143 20 807
    Anders is de praktijk te allentijde genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen. U kunt ons 24 uur per dag,
    7 dagen per week telefonisch te bereiken, buiten kantooruren kan het antwoordapparaat ingesproken worden.
    Afzeggen kan ook via de mail via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7. De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadigingen in en rond de praktijk.

Algemene betalingsvoorwaarden Bekkentherapie.com

1.    De door Bekkentherapie.com, hierna te noemen Bekkentherapie.com., gedeclareerde bedragen voor
       honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling of
       verrichting t.b.v. de patiënt of cliënt, dan wel ter zake geleverde goederen, zijn terstond opeisbaar.
2.    De patiënt of cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de gedeclareerde
       bedragen, ook indien de declaratie krachtens voorwaarden van de zorgverzekeraar van de 
       desbetreffende patiënt rechtstreeks wordt aangeboden aan de zorgverzekeraar. Indien de 
       zorgverzekeraar een declaratie niet vergoedt vanwege een voor de Bekkentherapie.com. niet kenbare beperking in
       de polisvoorwaarden, zal de patiënt een nieuwe declaratie toegezonden worden, verhoogd met
       administratiekosten ter grootte van 10% van de vordering met een minimum van € 15,--.
3.    Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op
       de declaratie heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in gebreke, zonder dat daartoe een nadere
       ingebrekestelling is vereist en is de patiënt of cliënt met ingang van de dag waarop hij/zij in
       gebreke is, over het gedeclareerde bedrag aan Bekkentherapie.com. de wettelijke rente verschuldigd, tot aan de dag
       der algehele voldoening.
4.    Bekkentherapie.com. is in het hiervoor onder 2. vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering
       over te gaan, dan wel derden daarmede te belasten.
5.    De patiënt of cliënt doet afstand van het recht op schuldvergelijking.
6.    Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de
       gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten
       zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 25,-- ,
       e.e.a. nog te vermeerderen met de verschuldigde BTW.
7.    Indien de patiënt of cliënt in gebreke blijft met de betaling van opeisbare bedragen, dan is de Bekkentherapie.com.
       gerechtigd de behandeling of levering stop te zetten tot aan het moment waarop de gehele
       achterstand incl. eventuele rente en kosten is voldaan.